DARMOWA REJESTRACJA
Home
    Zapomniałem hasła  

Karta Podarunkowa OBI

Wartość: 250.00 zł

PLUS

22

--------------------------

TRAFIŁ:

nunez900

Zakupionych pixeli: 32 z 80

ZAKOŃCZONO

Karta Upominkowa Sephora

Wartość: 250.00 zł

PLUS

65

--------------------------

TRAFIŁ:

blacksonia

Zakupionych pixeli: 44 z 80

ZAKOŃCZONO

Karta Podarunkowa TESCO

Wartość: 250.00 zł

PLUS

15

--------------------------

NIE

TRAFIONO

Zakupionych pixeli: 33 z 80

ZAKOŃCZONO

Karta Upominkowa Orlen

Wartość: 250.00 zł

PLUS

42

--------------------------

TRAFIŁ:

astek78

Zakupionych pixeli: 55 z 80

ZAKOŃCZONO

Karta Podarunkowa TESCO

Wartość: 250.00 zł

--------------------------

spoxo

2016-02-12 16:17:28

Zakupionych pixeli: 10 z 80

KUP PIXEL

Karta BP SuperCard

Wartość: 250.00 zł

--------------------------

ambrus

2016-02-12 16:17:00

Zakupionych pixeli: 34 z 80

KUP PIXEL

Karta Podarunkowa Rossmann

Wartość: 250.00 zł

--------------------------

tartinka

2016-02-12 13:19:14

Zakupionych pixeli: 10 z 80

KUP PIXEL
Operatorem Serwisu jest firma „MROKOMP” z siedzibą w Tarnowskich Górach | NIP: 645-162-41-83 | REGON: 240871772 | Tel. 695-681-059
Regulamin
(ostatnia zmiana: 5.12.2015)
Polityka cookies Kontakt Linki

Ta strona używa COOKIES. Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Warunki i zasady uczestnictwa w zakupach oferowanych w Serwisie Zapixel.pl zostały sporządzone i zawarte w treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie http://www.zapixel.pl

2. Zalogowanie się do Serwisu Zapixel.pl oznacza akceptację całości Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

3.1. Regulamin - określa warunki i zasady działania Serwisu Zapixel.pl;

3.2. Operator – Firma „Mrokomp” z siedzibą w Tarnowskich Górach, zarejestrowana w Rejestrze CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej;

3.3. Serwis – usługi prowadzone za pośrednictwem strony internetowej http://www.zapixel.pl/, w ramach których Operator udostępnia możliwość kupna oferowanych przez siebie przedmiotów;

3.4. Zakupy – zakupy dokonane w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

3.5. Przycisk KUP PIXEL – przycisk umożliwia wejście na stronę, na której można zakupić dowolny, dostępny Pixel przedmiotu;

3.6. Strona KUP PIXEL– strona, na której Użytkownik dokonuje wyboru i kupna dostępnych Pixeli przedmiotu. Każdy przedmiot oferowany do kupna w Serwisie posiada swoją indywidualną stronę. Na stronie tej znajdują się w szczególności następujące elementy:

a) Nazwa i wartość przedmiotu,

b) Koszt zakupu Pixela,

c) Zakończenie sprzedaży Pixeli,

d) Data i godzina losowania Plusa,

e) Fotografia przedmiotu i jego szczegóły,

f) Informacja wskazująca Użytkowników, którzy zakupili Pixele przedmiotu (informacja wskazuje również liczby zakupionych Pixeli przedmiotu),

g) Informacje pomocnicze;

3.7. Żeton - jednostka płatnicza w Serwisie, służąca do kupowania dostępnych Pixeli przedmiotu;

3.8. Pula Żetonów – ilość Żetonów znajdujących się na Koncie Użytkownika, zakupionych od Operatora po wskazanej cenie;

3.9. Pixel przedmiotu – wyglądem przypomina popularną kulkę Lotto. Pixele przedmiotu tworzą zamknięty przedział liczb. Przedział ten rozpoczyna się od liczby 1 (jeden) i kończy się na liczbie 80 (osiemdziesiąt). Pixele przedmiotu, które można zakupić w Serwisie mają postać żółtych kulek nałożonych na przedmioty oferowane do kupna;

3.10. Plus – to ostatnia (dwudziesta) liczba wylosowana w grze Multi Multi organizowanej przez Lotto. Pod uwagę bierze się Plusa wylosowanego w dniu i godzinie wskazanej przez Operatora w elemencie „Data i godzina losowania Plusa”. Element ten znajduje się na każdej Stronie KUP PIXEL;

3.11. System – system informatyczny zapewniający działanie Serwisu;

3.12. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie otrzymując dostęp do swojego Konta. Osoba jest identyfikowana poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia;

3.13. Przycisk KUP ŻETONY – przycisk umożliwiający Użytkownikowi zakupienie Żetonów. Żetony można kupić w pakietach po cenach wskazanych przez Operatora. Przycisk KUP ŻETONY staje się dostępny i możliwy do uruchomienia wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu;

3.14. Konto – zbiór danych dotyczących Użytkownika. Pozyskany przez Operatora w procesie dobrowolnej, bezpłatnej rejestracji osoby w Serwisie. Konto jest prowadzone pod unikalnym loginem Użytkownika. W zakładce „Moje Konto” Użytkownik znajdzie historię swoich działań prowadzonych w Serwisie, o ile takie wystąpiły;

3.15. Potwierdzenie prawa do zakupienia przedmiotu – otrzymanie poczty elektronicznej potwierdzającej prawo do kupna przedmiotu. Korespondencja jest wysyłana przez Operatora na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego podczas rejestracji w Serwisie. Potwierdzenie prawa do zakupienia przedmiotu zostaje wysłane do Nabywcy przedmiotu niezwłocznie po jego wyłonieniu;

3.16. Cena kupna przedmiotu – to ostateczna cena kupna przedmiotu, uwzględniająca rabat na zakup przedmiotu w wysokości 90%. Rabat ten zostanie odliczony od wskazanej przez Operatora faktycznej wartości przedmiotu oferowanego do kupna na Stronie KUP PIXEL;

3.17. Nabywca przedmiotu – Użytkownik, który zakupił Pixel przedmiotu oznaczony taką samą liczbą jak liczba wylosowanego Plusa w losowaniu gry Multi Multi organizowanej przez Lotto, w dniu i godzinie wskazanej przez Operatora na Stronie KUP PIXEL;

3.18. Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.

§ 2. Rejestracja

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i wolna od ukrytych opłat. Ponadto:

1.1 Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje w całości jego treść oraz wynikające z tej treści prawa i obowiązki;

1.2. Prawo do rejestracji mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z którymi nie została uprzednio rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu z powodu naruszenia przez nich prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i zasad Regulaminu;

1.3. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn wymienionych w punkcie 1.1. niniejszego paragrafu następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

2. W celu dokonania bezpłatnej Rejestracji Użytkownika, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełniając formularz rejestracyjny należy podać w szczególności swój adres e-mail, unikalną nazwę Użytkownika (tzw. Login) oraz wymyślone przez siebie hasło.

3. Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby Użytkownika i być zgodne z prawdą. W szczególności imię, nazwisko, data urodzenia i adres zameldowania lub zamieszkania muszą być zgodne z danymi widniejącymi w dowodzie osobistym lub innym dowodzie tożsamości. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Wprowadzenie zmiany danych po rejestracji będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach poprzez zgłoszenie modyfikacji w formie pisemnej przez Użytkownika i przesłanie jej na adres Operatora, który będzie mógł dokonać niezbędnych zmian.

4. Na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, system wysyła potwierdzenie bezpłatnej Rejestracji Użytkownika w Serwisie.

5. Z chwilą rejestracji bezpłatnego Konta w Serwisie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. Jednocześnie podmiot rejestrowany otrzymuje dostęp do swojego Konta (po podaniu Loginu oraz hasła) i staje się Użytkownikiem. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią wspomnianej umowy.

6. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 2 pkt 5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Aby to skutecznie zrobić, Użytkownik musi złożyć stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub tradycyjnej - pisemnej. Oświadczenie, o którym mowa musi zostać dostarczone do Operatora. Oświadczenie sporządzone w formie elektronicznej, musi zostać wysłane do Operatora z adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym do Serwisu.

7. Użytkownik nie może dokonać zmiany Loginu i adresu e-mail, tj. danych podanych w procesie rejestracji do Serwisu.

8. Do każdego Konta prowadzonego w ramach Serwisu musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa Loginu Użytkownika.

9. Użytkownik może posiadać w ramach Serwisu tylko jedno Konto. Identyfikacja osoby rejestrowanej w Serwisie następuje na podstawie imienia, nazwiska i daty urodzenia lub innych danych.

10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. W interesie każdego Użytkownika leży ochrona w jak największym stopniu swojego Konta przed dostępem do niego osób niepowołanych. Jeśli Konto Użytkownika wpadnie w niepowołane ręce i tym samym z winy Użytkownika dojdzie do nie autoryzowanego przez niego kupna Pixela przedmiotu, w takim przypadku Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia takiej sprzedaży. Użytkownik, z którego winy doszło do zakłócenia porządku w Serwisie może zostać wykluczony z grona Użytkowników Serwisu. A zgromadzone na jego Koncie żetony przepadną na korzyść Operatora tytułem kary umownej za spowodowanie naruszenia ładu i porządku w Serwisie.

11. Konta są niezbywalne.

12. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie ponadto prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.

13. Wszelkie działania Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym. O przykładowych działaniach, które będą uznawane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, Użytkownicy będą informowani w komunikatach Operatora. Działania Użytkownika sprzeczne z powyższymi zasadami mogą spowodować blokadę jego Konta i być przyczyną rozwiązania umowy o korzystanie z usług Serwisu.

14. Użytkownik powinien archiwizować na trwałym nośniku informacje o swoich działaniach wykonywanych w ramach Serwisu. Takie czynności mogą być pomocne do wykorzystania w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym. Brak realizacji wspomnianych czynności przez Użytkownika oznacza akceptację danych o transakcjach zarchiwizowanych przez Operatora.

15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript.

§ 3. Zakupy

1. Zakupy w Serwisie odbywają się na dwóch stronach:

1.1. Na Stronie KUP ŻETONY Użytkownik dokonuje zakupu Żetonów;

1.2. Na Stronie KUP PIXEL Użytkownik dokonuje pozostałych zakupów według opisanych tam warunków.

2. Na Stronie KUP PIXEL Operator udostępnia możliwość zakupienia dowolnych, dostępnych Pixeli przedmiotu oraz samego przedmiotu tam widocznego. Pod każdym przyciskiem KUP PIXEL Operator udostępnia do kupna tylko jeden przedmiot.

3. Zasady kupna przedmiotu:

3.1. Użytkownik kupuje dowolny, dostępny Pixel przedmiotu płacąc za niego Żetonami posiadanymi na swoim Koncie;

3.2. Zakupienie Pixela przedmiotu i tym samym otrzymanie możliwości kupna przedmiotu z rabatem wynoszącym 90% jego wartości jest możliwe tylko wtedy, gdy Użytkownik posiada w swojej Puli Żetonów wystarczającą liczbę Żetonów;

3.3. Zakupienie dowolnego, dostępnego Pixela przedmiotu automatycznie zmniejsza Pulę Żetonów o liczbę Żetonów wskazaną w elemencie „koszt zakupu Pixela”. Koszt zakupu Pixela przedmiotu jest podany do wiadomości Użytkownika na każdej Stronie KUP PIXEL;

3.4. Aby zakupić Pixel przedmiotu należy kliknąć w dowolną, dostępną w kolorze żółtym kulkę. Kulki są oznaczone liczbą od 1 (jeden) do 80 (osiemdziesiąt). Pixele przedmiotu występujące w postaci kulek są nałożone na przedmiot oferowany do kupna. Kliknięcie wybranej przez Użytkownika żółtej kulki, a więc dostępnego Pixela przedmiotu, spowoduje jego automatyczny zakup. Dokonanie wyboru i kupno Pixela przedmiotu jest procesem nieodwracalnym. Dlatego Użytkownicy muszą dokonywać przemyślanych wyborów i przemyślanych zakupów Pixeli przedmiotu. Należy pamiętać, że samo kupno Pixeli przedmiotu nie gwarantuje otrzymania prawa do zakupienia przedmiotu wskazanego na Stronie KUP PIXEL;

3.5. Użytkownik, który dokonał wyboru i zakupił Pixel przedmiotu zostaje automatycznie dopisany do informacji wskazującej Użytkowników, którzy zakupili Pixele przedmiotu. Informacja ta wskazuje również liczby zakupionych Pixeli przedmiotu i jest prezentowana w Serwisie na Stronie KUP PIXEL;

3.6. Użytkownik może zakupić dowolną ilość dostępnych Pixeli przedmiotu. Pod warunkiem, że posiada on odpowiednią ilość wcześniej zakupionych Żetonów;

3.7. Sprzedaż Pixeli przedmiotu kończy się z chwilą osiągnięcia czasu wskazanego w elemencie „Zakończenie sprzedaży Pixeli”. Element ten jest podany do wiadomości Użytkowników na każdej Stronie KUP PIXEL. Koniec sprzedaży Pixeli przedmiotu, może nastąpić wcześniej tj. z chwilą sprzedaży ostatniego dostępnego do kupna Pixela przedmiotu;

3.8. Po zakończeniu sprzedaży Pixeli przedmiotu, na głównej stronie Serwisu oraz na Stronie KUP PIXEL jest wyświetlany komunikat o treści: „KONIEC CZASU”;

3.9. Nabywcą przedmiotu zostaje ten Użytkownik, który zakupił Pixel przedmiotu oznaczony taką samą liczbą jak liczba wylosowanego Plusa w losowaniu organizowanym przez Lotto. Plus, o którym mowa zostaje wylosowany w losowaniu liczb dla gry Multi Multi firmowanej przez Lotto. Plusem jest zawsze ostatnia (tj. dwudziesta) liczba losowania. Dodatkowo wyróżniona i nazwana przez Lotto „PLUSEM”. W Serwisie obowiązują wyniki losowania Lotto wskazane przez Operatora w elementach widocznych na każdej Stronie KUP PIXEL;

3.10. Użytkownik, który wśród wcześniej zakupionych Pixeli przedmiotu trafił Plusa zostaje automatycznie Nabywcą przedmiotu. A Operator wysyła do niego Potwierdzenie prawa do zakupienia przedmiotu.

4. Zakupy, których dokonał w Serwisie Użytkownik są dla niego widoczne na Koncie, w zakładce MOJE KONTO.

5. Operator zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokonanych zakupów w przypadku, gdy któryś z Użytkowników posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem lub w inny sposób naruszył prawo, dobre obyczaje lub zasady Regulaminu, a także w razie stwierdzenia awarii Systemu lub błędu technicznego, mającego wpływ na przebieg zakupów. O unieważnieniu zakupów i ich przyczynach, Operator powiadamia niezwłocznie wszystkich Użytkowników biorących udział w zakupach oferowanych przez Serwis. Powiadomienie to jest wysyłane w formie mailowej. W dalszej kolejności Operator dokonuje aktualizacji Kont Użytkowników dokonujących w tym czasie zakupów, poprzez zwrot Żetonów w tych zakupach wydanych, za wyjątkiem Użytkownika, o którym mowa w poprzednim zdaniu. Ponadto Operator ma prawo zablokować Konto Użytkownika winnego powstałego zamieszania, a także odmówić Potwierdzenia prawa do zakupienia przedmiotu oraz zastosować sankcję w postaci przepadku wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów jako karę umowną za naruszenie Zasad Regulaminu.

6. O ile stwierdzenie przez Operatora naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad Regulaminu przez Użytkownika jest możliwe w czasie trwania zakupów Żetonów lub Pixeli przedmiotu, Operator zastrzega sobie prawo wykluczenia z możliwości zakupów Użytkownika dopuszczającego się wymienionych naruszeń poprzez natychmiastową blokadę Konta, odmowę Potwierdzenia prawa do zakupienia przedmiotu, a także zastosowanie kary umownej w postaci przepadku wszystkich zgromadzonych na Koncie Żetonów.

7. W razie stwierdzenia awarii lub błędu w Systemie, możliwego do usunięcia w krótkim czasie, Operator przerywa dokonywanie Zakupów Żetonów oraz Pixeli przedmiotu. A następnie usuwa powstałą awarię lub błąd. W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia na głównej stronie Serwisu będzie wyświetlany stosowny komunikat.

§ 4. Opłaty

1. Za kupno dowolnego, dostępnego Pixela przedmiotu płaci się Żetonami. Wysokość opłaty może być zróżnicowana i zależna od wartości rynkowej przedmiotu dostępnego do kupna.

2. Żetony można zakupić po kliknięciu przycisku KUP ŻETONY. Przycisk ten jest dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu

3. Zakupione Żetony automatycznie zwiększają Pulę Żetonów dostępną na Koncie Użytkownika.

4. Wydane Żetony automatycznie są odejmowane z Puli Żetonów znajdującej się na Koncie Użytkownika.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu raz wydanych Żetonów. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w § 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu.

6. Nabywcy przedmiotu przysługuje prawo do kupna przedmiotu za 1 zł. Płatność tą uiszcza się w PLN.

7. Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu uiszczane są przez Użytkownika za pośrednictwem uznanych firm trzecich.

§ 5. Warunki sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem. Umowy sprzedaży są zwierane na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

2. Operator jest zobowiązany za pomocą korespondencji elektronicznej wysłać do Nabywcy przedmiotu tzw. Potwierdzenie prawa do zakupienia przedmiotu.

3. W celu dostarczenia zakupionego przedmiotu Nabywca przedmiotu dokonuje niezwłocznego uzupełnienia swoich danych adresowych w zakładce MOJE KONTO / Moje Dane. Formularz DANE DO WYSYŁKI. Wymienioną czynność należy wykonać najpóźniej w chwili uiszczenia ceny kupna przedmiotu. Dane te są potrzebne Operatorowi do prawidłowego dostarczenia zakupionego przedmiotu. W przypadku opóźniania się we wskazaniu przez Użytkownika danych adresowych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wysyłki zakupionego przedmiotu.

4. Nabywca przedmiotu powinien uiścić cenę kupna przedmiotu w całości, najpóźniej 7 dnia od daty wylosowania Plusa. Termin, o którym mowa może zostać przedłużony na mailowy wniosek Nabywcy przedmiotu za zgodą Operatora wyrażoną w tej samej formie. W razie przekroczenia wskazanego 7 dniowego terminu zapłaty za przedmiot, Operator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży, o czym powiadamia Nabywcę przedmiotu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

5. Zakupiony przedmiot zostanie dostarczony do Nabywcy przedmiotu na koszt Operatora. Dostarczenie przesyłki następuje na adres podany przez Nabywcę przedmiotu zgodnie z paragrafem 5 pkt 3. Operator dokonuje wysyłki zakupionego przedmiotu nie później niż w ciągu 7 dni od daty odnotowania wpływu na swoje konto całej Ceny kupna przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do dostarczenia przesyłki z zakupionym przedmiotem w czasie do 14 dni. W przypadku wydłużenia się czasu przeznaczonego na dostarczenie przesyłki, nie wynikającego z przyczyn leżących po stronie Operatora, Nabywca przedmiotu otrzyma stosowne wyjaśnienie za pomocą korespondencji elektronicznej.

6. Nadawcą przesyłki zawierającej zakupiony przedmiot może być podmiot działający w porozumieniu z Operatorem na podstawie odrębnej umowy, co nie wpływa na zakres praw i obowiązków Nabywcy przedmiotu.

7. Nabywca przedmiotu otrzymując przedmiot kwituje (potwierdza) jego odbiór.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotu powstałe podczas doręczania przesyłki, jak również za działania doręczyciela (Poczty/Kuriera) lub podmiotu współpracującego z Operatorem.

9. Nabywca przedmiotu ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotu sprzedaży. Odstąpienie to wymaga formy pisemnej oraz zwrotu nie uszczuplonego w zakresie wartości i nie noszącego śladów używania przedmiotu sprzedaży. Zwrot przedmiotu może nastąpić najpóźniej w dniu upływu ww terminu na adres Operatora lub adres podmiotu współpracującego z Operatorem.

10. Operator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu. Jeśli Nabywca przedmiotu wcześniej już iścił na rzecz Operatora ustalona Cenę kupna przedmiotu, to w takim przypadku Operator całą tą kwotę zwróci przelewem na konto bankowe Nabywcy przedmiotu. Czynność ta zostanie wykonana przez Operatora nie później niż w ciągu 7 dni.

11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedmiotu sprzedaży z umową, gdy Nabywca przedmiotu o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie sytuację powinien był wiedzieć lub też, gdy wady te wystąpiły po sprzedaży z przyczyn nie zawinionych przez Operatora. W szczególności Operator nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu własności rzeczy/przedmiotu na Nabywcę przedmiotu.

§ 6. Reklamacje

1. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Operatora określone w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.

2. Operator dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.

3. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjami dla wszystkich Użytkowników będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres e-mailowy Operatora: zapixel.pl@gmail.com. W temacie e-maila należy wpisać słowo: REKLAMACJA.

5. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej. Odpowiedź ta zostanie dostarczona na adres e-mailowy Nabywcy wskazany podczas rejestracji w Serwisie.

6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwraca ją Nabywcy w tym celu. Czas określony w punkcie 5 niniejszego paragrafu przedłuża się odpowiednio i zaczyna obowiązywać Operatora od momentu dostarczenia przez Nabywcę kompletu wymaganych danych i/lub dokumentów.

§ 7. Zasada poufności. Prywatność. Korzystanie z danych z Serwisu

1. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.

2. Bez wyraźnej zgody Użytkownika Operator nie ujawnia jego danych osobowych, z zastrzeżeniem punktu 3 zapisanego poniżej.

3. Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Operator umożliwi Użytkownikom przeglądanie i aktualizacje danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy.

5. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisane Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.

6. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.

8. Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:

8.1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);

8.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika;

8.3. Lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

8.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika;

8.5. Badania poprawności przebiegu dokonywanych Zakupów.

9. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie Serwisu.

§ 8. Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy:

1.1. Operator może rozwiązać umowę z danym Użytkownikiem z ważnych przyczyn w każdym czasie, bez podania przyczyn z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia;

1.2. Użytkownik może rozwiązać umowę z Operatorem w każdym czasie;

1.3. Rozwiązanie umowy Operatora z Użytkownikiem wymaga poinformowania Użytkownika drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie umowy następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia umowy;

1.4. Użytkownik rozwiązuje umowę wypełniając stosowny formularz znajdujący się na jednej z podstron Serwisu i przesyłając go na adres poczty elektronicznej Operatora, rozpoczyna tym samym procedurę likwidacji Konta. Stosowna instrukcja dotycząca tego zagadnienia znajduje się w zakładce MOJE KONTO / Usuń Konto wciskając przycisk USUŃ.

2. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności z pkt 1 niniejszego paragrafu, Operator dostarcza na wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres e-mail informację o otrzymaniu żądania likwidacji Konta, zawierającą link do strony z potwierdzeniem nazwy i hasła Użytkownika. Po potwierdzeniu tych danych umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że:

2.1. Użytkownik nie uczestniczy aktualnie w Zakupach przedmiotów zainicjowanych przed rozwiązaniem umowy;

2.2. Użytkownik zachowuje dostęp do Konta tylko w zakresie jego funkcji pozwalających na sfinalizowanie umów kupna - sprzedaży zawartych z Operatorem w wyniku otrzymania statusu Nabywcy przedmiotu.

3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkowników na stronie głównej Serwisu http://www.zapixel.pl/. Z kolei Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem przed pierwszym zalogowaniem do Serwisu po zmianach. Zalogowanie się Użytkownika do Serwisu prowadzonego na Stronie http://www.zapixel.pl/ oznacza akceptację Regulaminu Serwisu w jego całym aktualnym brzmieniu.

2. Zmiana Regulaminu staje się obowiązująca z dniem wskazanym przez Operatora na stronie głównej Serwisu http://www.zapixel.pl/ będącej jednocześnie stroną logowania Użytkowników do Serwisu.

3. Użytkownik może w terminie 7 dni od powiadomienia go o zmianach, przed pierwszym logowaniem do Serwisu odmówić akceptacji Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. W tym celu Użytkownik powinien wysyłać stosowne oświadczenie woli drogą mailową na adres Operatora: zapixel.pl@gmail.com Otrzymanie przez Operatora poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem woli Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Operatora.

4. O ile Użytkownik zamierza skorzystać z prawa odmowy akceptacji Regulaminu w trybie opisanym w punkcie 3 niniejszego paragrafu powinien się on powstrzymać od logowania do Serwisu.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy, które nie dadzą się rozstrzygnąć polubownie, będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

Załóż Konto Aby mieć możliwość kupowania na aukcjach internetowych prowadzonych przez Serwis Zapixel.pl, załóż Konto. Wybieraj przedmioty Asortyment stanowią najlepsze dostępne na rynku przedmioty. Co ważne, są to tylko nowe przedmioty posiadające pełną gwarancję producenta. Odsłaniaj Pixele i proponuj cenę nabycia przedmiotu. Po każdorazowym złożeniu propozycji ceny kupna przedmiotu, złożona propozycja znajdzie się na liście. Lista jest układana od najwyższej do najniższej propozycji kupna, jednak zaproponowane ceny są ukryte. Złożone propozycje cen zakupu zostaną ujawnione dopiero po odsłonięciu wszystkich Pixeli przedmiotu. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Jeśli złożona przez Ciebie propozycja kupna jest najwyższa oznacza to, że od nowego przedmiotu dzieli Cię już tylko jeden krok. Uiszczenie płatności zaproponowanej ceny kupna przedmiotu wraz z kosztami jego wysyłki. Po spełnieniu tych wymogów Serwis dostarczy niezwłocznie przedmiot na wskazany przez Ciebie adres. PYTANIA I ODPOWIEDZI Co to takiego zapixel.pl? Jest to sklep, w którym są do nabycia nowe przedmioty, mające pełną gwarancję producenta, ale w odróżnieniu od innych sklepów, o całkowitej kwocie jaką będziesz chciał przeznaczyć na zakup decydujesz tylko Ty, czyli Nabywca, a nie sprzedawca. Kto może założyć Konto w Serwisie zapixel.pl? Konto w serwisie zapixel.pl może założyć osoba pełnoletnia, posiadająca stały adres zamieszkania na terenie Polski. Ile kosztuje rejestracja w Serwisie zapixel.pl? Rejestracja Konta jest darmowa. Co to jest Pixel? Pixel to pola ponumerowane od 1 do maksymalnie 100 znajdujące się na zdjęciu każdego przedmiotu. Co to są Żetony i do czego służą? Żetony to jednostki uprawniające do odsłaniania Pixeli. Po każdym odsłonięciu Pixela z Konta Użytkownika ubywa określona w parametrach zakupu ilość Żetonów. Wartość ta ustalana jest indywidualnie dla każdego przedmiotu i widoczna jest na stronie w rubryce Koszt Pixela (np. Koszt Pixela: x3 żet. oznacza, że przy jednorazowym odsłonięciu Pixela z Konta Użytkownika pobierane są 3 Żetony). Co to jest wartość rynkowa? To cena danego przedmiotu, ustalona przez Operatora Serwisu na podstawie średniej rynkowej wartości przedmiotu. Czy ma znaczenie, który Pixel odsłonię? Nie. Pixele odsłania się tylko po to, aby mieć możliwość złożenia swojej propozycji cenowej. Każdy Pixel jest równorzędny. Jaką cenę mogę zaproponować za przedmiot? Minimalna propozycja cenowa to 1 zł. Maksymalna nie może przekroczyć wartości rynkowej przedmiotu. Dlaczego nie widzę cen zaproponowanych przez innych Użytkowników? Zaproponowane ceny są składane w sposób niejawny, co zwiększa szansę kupna przedmiotu. Wszystkie zaproponowane ceny staną się jawne z chwilą odsłonięcia ostatniego Pixela przedmiotu. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Ile muszę mieć Żetonów, aby odsłonić Pixel? Każdy przedmiot ma indywidualnie określony Koszt Pixela. Czy mogę zmienić swoją propozycję cenową? Nie. Jeśli chcesz podać nową propozycję ceny musisz odsłonić kolejny Pixel. Czy jest jakiś limit odsłonięcia Pixeli przez jednego Użytkownika? Nie. Możesz odsłonić tyle Pixeli ile chcesz. Co się stanie jeśli dwóch Użytkowników zaproponuje taką samą cenę? Jeśli dwóch Użytkowników złoży taką samą propozycje cenową, a będą one najwyższe, do propozycji cenowej Użytkownika, który złożył propozycję jako drugi automatycznie dodawany jest jeden grosz. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Tutaj obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Kiedy następuje koniec składania propozycji cenowych? Koniec składania propozycji cenowych nabycia przedmiotu, następuje gdy wszystkie Pixele danego przedmiotu zostaną odsłonięte. Nie dotyczy aukcji z zegarem. Wtedy także zostaną ujawnione wszystkie propozycje cenowe złożone przez Użytkowników. Użytkownik, który zaproponował najwyższą cenę nabycia przedmiotu znajdzie się na pierwszym miejscu listy propozycji cenowych oraz otrzyma email potwierdzający prawo do nabycia przedmiotu. Wszystkie Pixele są odsłonięte i jestem pierwszy na liście, co dalej? Na belce, która zawsze znajduje się na górze strony kliknij Moje konto. Jeśli jeszcze nie podałeś swoich danych do wysyłki, musisz zrobić to teraz. Następnie przejdź do zakładki nabyłem - znajdziesz tam swój nabyty przedmiot. Kliknij go, a następnie kliknij przycisk „Płacę”. Dokonaj opłaty i oczekuj na przesyłkę! Kto pokrywa koszty przesyłki zakupionych przedmiotów? Koszty przesyłki pokrywa zawsze Użytkownik, który zakupił przedmiot. Przedmioty oznaczone napisem "przesyłka gratis" są zwolnione z kosztów przesyłki.

O nas

Korzystając z Serwisu Zapixel.pl automatycznie wyrażasz zgodę na używanie „ciasteczek” zgodnie z naszą Polityką Cookies. W przypadku braku takiej zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania z Serwisu zapixel.pl Czym są „ciasteczka”? Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) „ciasteczka”, identyfikator przeglądarki, ewentulanie unikalny numer tworzony na potrzeby sesji Użytkownika. Jaki jest cel używania „ciasteczek”? Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości stron internetowych zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze stron internetowych. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika. Jakiego typu „ciasteczka” używamy? Do prawidłowego używania stron Serwisu są wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych Serwisu zapixel.pl Użytkownik może otrzymać „ciasteczka” współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, czy innych podmiotów realizujących na rzecz Serwisu zapixel.pl kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych „ciasteczek” można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów. Czy Użytkownik może usunąć „ciasteczka” ze swoich urządzeń końcowych? Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania „ciasteczkami”, m. in. można blokować zapisywanie „ciasteczek” oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania „ciasteczek” może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści. Użytkownik Serwisu powinien pamiętać, że nie udostępnianie bądź skasowanie plików cookies „ciasteczek” może spowodować utrudnienia w prawidłowym korzystaniu z Serwisu zapixel.pl, za co Administracja Serwisu nie odpowiada.